Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ

Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η ψήφιση του νόμου για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Η Οδηγία 2010/31/ΕΕ αποτελεί αναδιατύπωση της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ, η οποία είχε ενσωματωθεί στη χώρα μας με το νόμο 3661/2008 και εφαρμόστηκε το 2010 με την έκδοση του ΚΕΝΑΚ και του προεδρικού διατάγματος των Ενεργειακών Επιθεωρητών. Ο νέος νόμος, πέρα από το γεγονός ότι εναρμονίζεται η χώρα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ, βελτιώνει το ήδη υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και θέτει τις βάσεις για το επόμενο στάδιο του ΚΕΝΑΚ. Οι βασικές καινοτομίες του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι οι εξής:

Ο νόμος απαιτεί επανακαθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης που υπάρχουν στον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ, ώστε να ληφθούν υπόψη τα βέλτιστα επίπεδα από πλευράς κόστους κατά την εκτιμώμενη διάρκεια του οικονομικού κύκλου ζωής ενός κτιρίου ή ενός δομικού στοιχείου.

Ορίζεται ότι από το 2021 και μετά, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση. Δηλαδή να χτίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να μην απαιτούν μεγάλη ποσότητα ενέργειας για θέρμανση, φωτισμό, ζεστό νερό, ψύξη κλπ και αφετέρου να εκμεταλλεύονται κατά το δυνατό τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για τα νέα κτίρια του δημοσίου, η υποχρέωση αυτή ξεκινάει από το 2019.

Βελτιώνεται το σύστημα ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ).

Για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ενός νέου κτιρίου, θα πρέπει πρώτα να εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Copyright ©2013 Holevas-Home. All Rights Reserved