ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Άδειες δόμησης - Holevas Home - Μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση ακινήτων, Ιωάννινα

Σε λειτουργία μπήκε η εφαρμογή του νόμου «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών» (Ν. 4030/2011), σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ. Με το νέο αυτό νόμο απλοποιούνται οι διαδικασίες και ελαχιστοποιείται η γραφειοκρατία, έτσι ώστε οι οικοδομικές άδειες να βγαίνουν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Οι πολεοδομίες πλέον αλλάζουν ονομασία ως Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και η διαδικασία έχει ως εξής:

Εκδίδεται η άδεια δόμησης από την Υ.ΔΟΜ. μέσα σε 5 ημέρες μετά από την κατάθεση και τον έλεγχο νομιμότητας των παρακάτω δικαιολογητικών:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα και Διάγραμμα κάλυψης
 • Αποδεικτικό καταβολής των εισφορών

Η άδεια αυτή έχει ισχύ 1 έτους για κτήρια επιφάνειας μικρότερης των 2000τ.μ., ενώ για κτήρια μεγαλύτερης επιφάνειας η ισχύς της άδειας ορίζεται σε 2 χρόνια.

Υποβολή των υπόλοιπων απαραίτητων δικαιολογητικών (Αρχιτεκτονικά σχέδια,Στατική μελέτη, Μελέτη Πυρασφάλειας, Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων , κλπ), έλεγχος από την Υ.ΔΟΜ. ως προς την πληρότητα εντός 2 ημερών (ΦΕΚ Β 251) και έκδοση της άδειας δόμησης.

Ο λόγος έκδοσης της άδειας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, είναι γιατί όλες οι μελέτες γίνονται υπ’ ευθύνη του μηχανικού και δεν ελέγχονται από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ., όπως γινόταν πριν. Το ελεγκτικό έργο ανατίθεται στους ελεγκτές δόμησης, οι οποίοι αποτελούν ανεξάρτητο σώμα από έμπειρους μηχανικούς οι οποίοι έχουν περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις για την απόκτηση της άδεια του ελεγκτή δόμησης.

Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

 • Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.
 • Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται.
 • Στατική μελέτη.
 • Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
 • Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.
 • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
 • Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι:
 1. Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν.
 2. Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και του τοπογραφικού διαγράμματος βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση δόμησης.
 3. Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ισχύουν.
 • Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου,με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/1996 (Α’ 212).
 • Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1του ν. 1221/1981 (Α’ 292), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηματολογικό γραφείο.
 • Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.
 • Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α’ 210).
 • Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών.
 • Ταυτότητα κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3843/2010 (Α’ 62).Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής του παραπάνω δικαιολογητικού.
 • Η αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Στη φόρμα επικοινωνίας γράφοντας τα στοιχεία σας οι μηχανικοί της εταιρίας θα επικοινωνήσουν μαζί σας άμεσα για μια αυτοψία και ενημέρωση στο χώρο σας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.